1. Generelt for vore forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser finder anvendelse for alle produkter & ydelser leveret af TENDENTZ (herefter kaldet ”produkterne”). Vilkårene finder anvendelse medmindre andet er aftalt mellem kunden til produkterne og TENDENTZ.

2. Kommunikation mellem kunden og TENDENTZ

Kunden accepterer at kommunikation mellem kunden og TENDENTZ vedrørende produkterne foregår via e-mail såvel som telefon/fax/brev.

3. Aftalen

Kunden skal ved aftaleindgåelse give TENDENTZ nødvendige oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse m.m. som TENDENTZ skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen og meddelelser vedr. produkterne.

4. Levering

Produkterne leveres ved at kunden modtager e-mail/fax/brev med nødvendige informationer om ibrugtagning, så som brugernavn og adgangskode.

5. Abonnementer

Ved udløb af abonnementsperioden på hosting og hostet løsninger bliver denne fornyet automatisk for en ny 6 eller 12 måneders periode, medmindre TENDENTZ har modtaget en skriftlig opsigelse, senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

6. Fejl og mangler

Ved kundens rapportering af fejl eller mangler vil TENDENTZ hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for TENDENTZ´s kontrol og/eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder TENDENTZ sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

7. Betaling

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift opkræves normalt et halvt eller et helt år forud. TENDENTZ kan ved aftaleindgåelsen eller med et skriftligt varsel, på TENDENTZ´s hjemmeside, på 8 dage ændre opkrævningsintervaller. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er TENDENTZ berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil betaling sker. TENDENTZ er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Ejerskab af leverede ydelser ligger hos TENDENTZ, indtil faktura for ydelserne er betalt. TENDENTZ forbeholder sig retten til, at lukke for ydelser, som ikke er betalt indenfor aftalt termin.

8. Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er TENDENTSZ berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser; kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester; kundens misbrug af TENDENTZ´s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærkeret m.v.; kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende vilkår

9. Underleverandør

TENDENTZ´s levering af de i aftalen indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører.

10. Overdragelse

TENDENTZ forbeholder sig retten til at foretage overdragelser af virksomheden og dens ydelser til anden virksomhed.

11. Tavshedspligt

TENDENTZ´s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om TENDENTZ og dennes andre kunder. TENDENTZ må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. TENDENTZ er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt.

12. Ansvar

Brug af produkter og ydelser fra TENDENTZ sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.

TENDENTZ kan ikke drages til ansvar for tab som følge af kundens egen præsentation på Internettet eller som følge af kundens brug af information fundet på Internet.
TENDENTZ kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold som er opstået som følge af manglende adgang til tjenester, information på Internettet eller anden levering af services. Dette gælder, uanset om den manglende adgang/levering skyldes systemnedbrud, andre forhold hos TENDENTZ eller force majeure og uanset om TENDENTZ bærer skylden herfor eller ej.
TENDENTZ har ikke ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader af nogen art.

13. Force majeure

TENDENTZ er ikke ansvarlig for tab som skyldes force majeure.

14. Ophavsret

Produkterne er ophavsretligt beskyttet.

15. Fakturering og priser.

Abonnementer på bl.a. hostet løsninger faktureres årligt og betales forud for 12 måneder ad gangen.

Ved lejeløsninger faktureres lejen for en 6 måneders periode hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen. Første faktura vil indeholde den til enhver tid gællende opstarts pris samt første periodes leje af mindst 6 måneders leje.

Udformning af Internet systemer faktureres som følger:
Ordre mindre end Kr. 50.000,-:
50% af samlet ordre ved ordreafgivelse
50% ved endelig godkendelse og aflevering

Ordre større end Kr. 50.000,-:
30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse
40 % ved aflevering til test og gennemgang
30 % ved endelig godkendelse og aflevering

Ved udførelse af ad hoc programmering, support, samt salg af software og hardware, faktureres der løbende efter gældende takster.
Alle priser er i danske kroner og alle angivne priser er eksklusiv moms.

Ved leje af “Ekstern Medarbejder”, faktureres månedsvis bagud.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

16. Lov valg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Har du spørgsmål vedr. punkter i vores forretningsbetingelser, er du velkommen til at ringe på 9630 2020.

Vores forretningsbetingelser ændrer sig ikke ofte. Der kan dog alligevel ske ændringer på abn. priser etc. Dette vil blive adviseret eksisterende kunder, i god tid.